Lütfen Bekleyiniz...

İNSAN KAYNAKLARI

Ülkemizde savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve tedarik programlarını yönetmek görevini üstlenmiş olan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu görev ve sorumluluğun başarı ile yerine getirilmesi sürecinde çalışanlarını fark yaratan en önemli ve en değerli kaynağı olarak kabul etmektedir. 

Buradan hareketle SSB; etik ve tutarlı davranmayı kendine ilke edinen, insanları duyarlılıkla anlama olgunluğuna sahip ve işbirliği içinde çalışarak en iyi çözümleri sunmayı taahhüt eden kişileri bünyesine katmayı; çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artıracak başta eğitim ve gelişim olmak üzere çeşitli yaklaşımları sunmayı ve yetişmiş işgücünü elde tutmayı amaçlamaktadır. 

Hızlı büyüyen, genç, eğitimli ve dinamik kurumsal yapımız, yoğun, ancak iş tatmini yüksek ve ekip çalışmasına dayalı çalışma ortamımız, yönetim önceliğinde çalışan ve görev dengesinin her zaman gözetildiği yaklaşımlarımız, ulusal savunma sanayinin tasarımında bütünleştirici, yapıcı ve yenilikçi rolümüz, çalışanların inisiyatif kullanabildiği yetkilendirilmiş yönetim yapımız ve müşterilerimize sunduğumuz en iyi çözümler, SSB’yi farklı kılan başlıca özelliklerimizdir. 

SSB; “değer yaratan değer gören çalışanlara sahip güçlü bir kurum olmak” amacı doğrultusunda hayata geçirdiği kurumsal uygulama ve yaklaşımları ile sadece kamuda değil, aynı zamanda savunma sanayii sektöründe de örnek gösterilen kurumlardan biridir.
 
SSB’li olmak; sürdürülebilir başarıyı ilke edinen, sürekli değer yaratmaya gayret eden, sektörde ortak aklın oluşturulmasına öncülük eden, sürekli gelişimi ve iyileşmeyi hedefleyen, savunma sanayinde değişimi ve liderliği temsil eden bir kurumda çalışmak demektir.

Ülkemizde savunma sanayiinin geliştirilmesi ve TSK’nın sistem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan SSB, çalışanlarına seçkin ve üst düzey bir kariyer imkânı sağlamaktadır. 

SSB’de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3238 sayılı teşkilat kanunumuz çerçevesinde, Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrosu ile Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere kadro karşılıksız sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.
 
SSB’nin yukarıda belirtilen unvan/pozisyon personel istihdamı ilk defa açıktan atama suretiyle yapılmaktadır.
 
1. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı istihdamında;
 
Genel şart olarak;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesindeki (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 
Özel şart olarak;


a) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonucuna göre sınav duyurusunda belirtilen puan türünden asgari puana sahip olmak,
b) Son iki yıl içerisinde alınmış, İngilizce dilinde, YDS’den veya buna denk bulunan asgari (B) seviyesinde puana sahip olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin ilanda belirtilecek ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 
şartları gerekmektedir.
 
2. Kadro karşılıksız sözleşmeli personel statüsünde Proje Mühendisi, Bilgi Yönetimi Uzmanı, Kalite-Test ve Sertifikasyon Uzmanı, Proje Asistanı ve Yönetici Asistanı istihdamında;
 
Genel şart olarak;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesindeki (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 
Özel şart olarak ise;


a) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS’ den, giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türü ve puanına sahip olmak,
b) Son iki yıl içerisinde alınmış, İngilizce dilinde, YDS’den veya buna denk bulunan giriş sınav duyurusunda belirtilen asgari seviyede puana sahip olmak,
c) En az dört yıllık eğitim veren; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ticari bilimler, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, fen, fen-edebiyat, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve hukuk fakültelerinin ilanda belirtilecek ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
 
şartları gerekmektedir.
 
Ayrıca ön lisans (Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik ve halkla ilişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri) mezunu olarak Yönetici Asistanı pozisyonu istihdamında ise yukarıda belirtilenler için genel şartlara ilave olarak özel şartların a ve b bendinde belirtilen şartlar aranır.

Ücretler ve sosyal haklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenmektedir.

Savunma Sanayii Uzman ve Yardımcılarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10’uncu maddesine göre ücret ve tazminat ödenir.

Kadro karşılıksız sözleşmeli personel olarak, Proje Mühendisi, Kalite Test Sertifikasyon Uzmanı, Bilgi Yönetimi Uzmanı, Proje Asistanı ve Yönetici Asistanı pozisyonlarında görev yapan personele 2010/285 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ücret ödenir. 

SSB, kurumsal performansının sürdürülebilirliğini ve çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimini sağlamak için insan kaynakları stratejisi içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetlerine ayrı bir önem vermektedir. 

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları; 


Oryantasyon Programı; göreve yeni başlayan personelin SSB’ye uyumunu sağlamak amacıyla SSB çalışanlarını tanımak, kullanıma sunulan kaynakları öğrenmek, sorunlarla karşılaşıldığında hangi profesyonel niteliklerle çözülebileceğini anlamak için hazırlanan bir programdır. Oryantasyon programı ile SSB’de işe yeni başlayan bir çalışanın kurumsal kültür, değerler ve yetkinlikleri öğrenmesi, proje yönetiminin temellerini kavraması, savunma sanayi sektörünü tanımaya başlaması, sosyal davranış kuralları ve iş odaklı kişisel gelişimlerine yönelik yaklaşımlara aşina olması hedeflenmektedir. 

Aday Memur Programı; Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj olmak üzere üç aşamada yürütülen programdır. Program kapsamında; temel eğitim ile aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususlar hakkında bilgi verilmesi; hazırlayıcı eğitimler ile aday memurların Başkanlıkta gerçekleştirecekleri görev ve sorumluluklarını doğrudan ilgilendiren konularda uzmanlaşmalarına yönelik altyapının oluşturulması ve staj ile ise, aday memurlara görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı, iş başı eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Gelişim Programı; SSB çalışanlarının asli memurluk sürecinde; kurumsal amaç ve hedefler, doğrudan yürütmekte oldukları görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen teknik, mevzuat ve uzmanlık eğitimlerinden oluşmaktadır. Söz konusu program ile çalışanların performans ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak bilgi tazeleme ve değişime uyum eğitimleri düzenlenmektedir. 

Yetkinlik Gelişim Programı; SSB çalışanlarının bulunduğu rollerde sahip olmaları gereken temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, kurumsal yetkinlik modeline göre belirlenmiş olan temel, uzmanlık ve liderlik yetkinliklerine ilişkin farkındalıkların artırılmasına yönelik bir programdır.

Yönetici Gelişim Programı; SSB’de görev yapan yöneticilerin kurumsal stratejilerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yönetici becerilerinin pekiştirilmesi amacıyla tasarlanan özel faaliyet ve uygulamaları kapsamaktadır. Program kapsamında, yöneticilere yönelik gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklardan kurumsal öncelik ve hedeflere uygun eğitimler düzenlenmektedir. 

Yabancı Dil Programı; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri ile mesleki yabancı dilin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Söz konusu program kapsamında; yürütülen projeler, ihracat ve pazarlama faaliyetleri ile uluslararası işbirliği imkânları dikkate alınarak, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça ikinci yabancı dil olarak desteklenmektedir. Ayrıca, mesleki eğitim ve uzmanlık programları kapsamında olan dil kursları bu program içerisinde değerlendirilmektedir. 

Yurt Dışı Eğitim Programı; Mesleki gelişim kapsamında ele alınacak konuların yurt dışında sağlanma zorunluluğu olduğu hallerde genel katılıma açık kurslar, Dışişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde iştirak edilen eğitimler ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışı yüksek lisans öğreniminden oluşmaktadır. 

Buna göre; Savunma Sanayii Uzmanı unvanıyla istihdam edilen çalışanlar; deneyim süreleri, yabancı dil seviyeleri ve SSB tarafından belirlenmiş olan 50 üniversiteden alacakları kabul belgeleri dikkate alınarak, belirlenen konularda, mecburi hizmet karşılığında yurtdışında yüksek lisans yapabilmektedir. Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde gerekli şartları taşıyan Savunma Sanayii Uzmanları, ABD ve AB ülkelerinde 12 veya 24 aylık programlar için görevlendirilmektedir. Diğer taraftan, yurt içindeki üniversitelerden yüksek lisans ve doktora için kabul alan çalışanlarımız, birim amirlerinin onayı ile bu çalışmaları için desteklenebilmektedir.

Kurumsal Bilgi Paylaşım Günleri; kurumsal iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması, çalışanlar tarafından alınan eğitimler ve uzmanlık tezlerinin paylaşılmasına yönelik bir programdır.

E-Öğrenme; SSB Akademi uygulaması ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla uzaktan erişim sağlayabilecekleri bir platform üzerinde diledikleri zaman ulaşabilecekleri e-eğitimlerden oluşmaktadır.

  • SSB’de yaz aylarında staj programı yerine, ilki 2009 yılında düzenlenen “SSB Tanıtım ve Öğrenci Bilgilendirme Programı” ile SSB ve savunma sektörünün tanıtımı ve nitelikli iş gücü tarafından farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.  
  • SSB, tanıtımı için her yıl üniversitelerin kariyer günlerine katılmaktadır.

SSB çalışanlarının sahip olması gereken başlıca yetkinlikler;

Başarma arzusuyla çalışırız: Her zaman en iyi sonuçları elde etmek için çalışırız. Geçmişte ortaya koyduklarımıza, objektif performans kriterlerine ve benzerlerimize kıyasla daha iyisini yapmak, zorlayıcı hedeflere ulaşmak ve bu hedefleri aşmak için çaba harcarız.

İşimizde mükemmelliği ararız: Bize verilen görevleri kaliteli bir şekilde, eksiksiz, zamanında ve belirsizlikleri azaltarak yerine getiririz. Kendi yaptığımız iş veya projeleri bireysel olarak takip ve kontrol ederiz, zaman ve kaynakları etkin bir şekilde organize ederiz. 

Nedenleri araştırırız: Süreçlere, projelere, problemlere sistematik yaklaşırız, konuyu küçük parçalara ayırırız ve çıktıları/sonuçları/etkileri adım adım takip ederek irdeleriz. Rasyonel bir biçimde öncelikleri belirler ve neden-sonuç ilişkilerini tespit ederiz.
 
Büyük düşünürüz: “Büyük resmi” görürüz. Durumlar arasında benzerlikler, bağlantılar bulabiliriz ve karmaşık durumlarda kritik ve temel konuları tespit edebiliriz. Olaylar ve problemler karşısında yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar, çözümler buluruz, yeni kavramlar geliştiririz.

Paydaşlarımıza odaklanırız: Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlarız. Kurumsal ve sektörel stratejileri dikkate alarak paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılarız. Onlar için en iyi çözümleri üretiriz. Paydaşlarımızla ortak bir amaca yönelik birliktelikler ve uzun dönemli stratejik ortaklıklar kurarız.

Kendimizi sürekli geliştiririz: Kendi görev alanlarımız ile ilgili konular başta olmak üzere projeler, uluslararası güncel gelişmeler ve teknolojik eğilimler ile ilgili merakımız vardır ve sürekli araştırma yaparız. Net bilgi almak için ısrarcı oluruz, farklılıkları soru sorarak çözümlemeyi tercih ederiz ve gelecekte kullanılabilecek potansiyel bilgi için sürekli araştırma, öğrenme ve gelişim isteği içindeyizdir.

Kurum ve sektör dinamiklerini anlarız: Kendi kurumumuzun yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanlardaki güç ilişkilerini ve karar alma dinamiklerini anlarız. Karar vericileri, bu kişileri etkileyebilecek kişileri ve çeşitli durumların kurumdaki bireylere ve gruplara nasıl etki edeceğini biliriz.

Değişim karşısında esnek davranırız: Değişen durumlara uyum sağlarız. Farklı kişilerle ve gruplarla etkin olarak çalışabiliriz. Bizimle aynı fikirde olmayan kişilerin bakış açılarını objektif bir şekilde değerlendirebiliriz, yaklaşımlarımızı değişen koşullara göre adapte ederiz. Kurumdaki değişiklikler karşısında hızlı bir şekilde uyum sağlarız ve dönüşümü destekleriz.

Yetkinliklerimize güveniriz: Kendimize ve yeteneklerimize güveniriz. İşlerimizi tamamlamak için gerekli olan yetkinlikleri taşıdığımıza inanırız. Sorumluluk alırız ve zor koşullar altında karar verebiliriz. Olaylara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşırız, fikirlerimize ve kararlarımıza güveniriz.

SSB çalışanlarının kurumsal stratejilerin gerçekleştirilmesi sürecindeki katkılarını objektif bir şekilde ölçmek ve yetkinliklerini değerlendirilmek amacıyla iki eksenli, bütüncül bir performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. 

SSB iş yapış tarzına uygun olarak gelişim ve performans ekseni üzerine tasarlanmış olan Gelişim ve Performans Sistemi (GPS) ile hem performansı objektif ve doğru ölçebilen hem de SSB çalışanlarının gelişimine ışık tutabilen araç ve süreçler hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede, çalışanların performansları; iş hedefleri ve işin yapılış şeklini ölçmeye yönelik olarak Kurumsal Hedef, İş Performans Hedefi ve Yetkinlik Hedefi boyutları içeren Çalışan Hedef Kartı üzerinden takip edilirken, çalışanların gelişimi; 360 Derece Davranış Değerlendirme Sistemi ve proje birimleri için özel olarak uygulanan Proje Takım Barometreleri ile izlenmektedir. 

Performans yönetim süreci; her yıl Aralık ayında çalışan hedeflerinin yöneticilerle birlikte belirlenmesi ile başlar ve ilgili yılda belli dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eder. Bu süreçte; bir önceki yıla ilişkin hedeflere ulaşma derecesinin tespiti amacıyla performans değerlendirme ve geçmiş yıla ilişkin performans geri bildirim görüşmeleri ile Aralıkta başlayan hedef belirleme görüşmelerine ilişkin uzlaşma süreci Ocak ayı içerisinde, ilgili yıla ilişkin hedeflerin gözden geçirilmesi ve ara değerlendirmeler Temmuz-Ağustos aylarında tamamlanır. Ancak, performansa ilişkin anlık geribildirim 12 ay yaşayan bir süreç olarak kabul edilir.